baner
 
 
 
 
baner
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

NA CELE REKRUTACJI W FIRMIE: KAROLINAOBARA KROK DALEJ.PL

 

Przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla osób ubiegających się o zatrudnienie w firmie: KAROLINA OBARA KROK DALEJ.PL.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KAROLINA OBARA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA OBARA KROK DALEJ.PL(dalej: „administrator”).

Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Oboźna 31, 30-010 Kraków, telefon: +48 533-499-988, e-mail: karolina@krokdalej.pl, strona internetowa: www.krokdalej.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji pracowników.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przewidzianych w Kodeksie Pracy (art. 221 § 1 k.p.) tj. przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, odnośnie przekazanych danych inne niż wskazane powyżej) - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz

 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym.

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej informacji:

 

 

______________________

Data, podpis

 

 

_________________________________

Data i miejsce

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez firmę: KAROLINA OBARA KROK DALEJ.PL.

 

 

____________________

Podpis

 

 

 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com